Tích cực hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

Tích cực hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa ký ban hành Quyết định số 2926/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước hoặc Hội nghị điển hình tiên tiến ở các đơn vị tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

Theo kế hoạch, các hoạt động hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V tập trung vào các nội dung như: Tiếp tục tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ, ngành Tư pháp về công tác thi đua, khen thưởng.

Việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V nhằm tổng kết, đánh giá kết quả, vai trò của các phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp từ sau Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV đến nay.

Đẩy mạnh tổ chức thực hiện sâu rộng, toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua “ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”’; “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016-2020” gắn với tổ chức thực hiện các phong trào thi đua: “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 và các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề khác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016-2020. Lập thành tích thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2019-2020.

Cùng với đó, tổng kết các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trên từng lĩnh vực công tác. Quan tâm phát hiện các nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Qua đó, lựa chọn, bình xét, đề nghị Hội đồng thi đua- khen thưởng ngành Tư pháp xét, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, biểu dương kịp thời.

Theo kế hoạch, đối tượng tham gia là các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Các đơn vị lựa chọn, quyết định hình thức tổ chức “Đại hội thi đua yêu nước” hoặc “Hội nghị điển hình tiên tiến”, được tổ chức trong 1/2 ngày và xong trước ngày 30-5-2020.

Thanh Hải